Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ŚDS Susz

www.sdssusz.pl

Popular Tags

Login Form

Osoba, która chciałaby zostać przyjęta do naszej placówki powinna udać się do pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownik ten udzieli pomocy w zakresie przygotowania wymaganej dokumentacji oraz udzieli niezbędnych informacji, do jakich instytucji należy udać się, by uzupełnić dokumentację. Każda osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć do korzystania z oferty prowadzonych zajęć terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy zobowiązana jest do posiadania następujących dokumentów:

 

1.Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy lub jej przedstawiciela ustawowego,

 

2.Pisemna zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach,

 

3. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego
 ośrodka pomocy społecznej. Wywiad środowiskowy zawiera szczegółów informacje
 na temat danych osoby ubiegającej się o pobyt w ŚDS, sytuacji rodzinnej osób wspólnie zamieszkujących, zawodowej, zdrowotnej itd.

 

4.Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z podaną przyczyną niepełnosprawności,

 

5.Opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy,

 

6.Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS, a w przypadku kierowania do ŚDS osób przewlekle psychicznie chorych - zaświadczenie/opinia psychiatry/psychologa,

 

7.Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno - rentowego.

Osoba niepełnosprawna udaje się do Miejskiego albo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zależności od miejsca zamieszkania), gdzie zostanie wyposażona w komplet dokumentów niezbędnych do podjęcia uczestnictwa w terapii w ŚDS. Następnie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą do uczestnictwa w terapii Środowiskowego Domu Samopomocy.
Decyzja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z dokumentami zostaje przekazana
 do Środowiskowego Domu