Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ŚDS Susz

www.sdssusz.pl

Popular Tags

Login Form

Nasza Placówka rozpoczęła swoją działalność w 2009 roku i do dnia dzisiejszego wspieramy osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby niepełnosprawne intelektualnie wymagające opieki i wsparcia. W naszym Domu świętowaliśmy pięciolecie naszej działalności. W piątek, 14 marca. Odbyła się uroczystość, podczas której podsumowano pięć lat wspólnej pracy i funkcjonowania placówki. Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu, dawniej budynek przedszkola i ośrodka kultury, dziś jest to placówka Dziennego pobytu, jest to miejsce, w którym osoby niepełnosprawne spotykają się w atmosferze domu rodzinnego mogą realizować swoje potrzeby, marzenia, rozwijać swoje zainteresowania.  Na tę szczególną uroczystość przygotowana została przez uczestników część artystyczna a także pokaz slajdów, prezentujący początki funkcjonowania placówki oraz jej rozwój aż po dzień dzisiejszy. Na koniec pokazu Nie zabrakło także dyplomów, podziękowań, gratulacji i życzeń dalszego rozwoju,   Szczególne podziękowania i życzenia dalszych sukcesów odebrała Hanna Milewska – Prezes Zarządu SRWB, na której ręce Burmistrz Susza przekazał podziękowania w postaci okolicznościowego dyplomu. Na zakończenie imprezy zaproszono wszystkich na pyszny obiad przygotowany przez pracownie Gospodarstwa Domowego.

Oddanie do użytku krzesełka dźwigowego przy schodowego do przemieszczania osób niepełnosprawnych odbyło się we wtorek 29 stycznia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Suszu. Dzięki takiemu urządzeniu ŚDS w Suszu osiągnął pełną standaryzację. Otwarcia dokonali burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bratian w Suszu Hanna Milewska, kierownik ŚDS w Suszu Zenon Kastrau oraz kierownik M- GOPS w Suszu Włodzimierz Karpiak. Urządzenie zostało dofinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, a koszt wyniósł 41.500zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

 

Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. Jest placówką działającą w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bratian. Działalność prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530. Do ŚDS  kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika MGOPS w Suszu.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest stworzenie osobom zakwalifikowanym systemu wsparcia społecznego poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez świadczenie następujących usług:

*Trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

*Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w Urzędach, w Instytucjach Kultury;

*Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udziałem w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

*Poradnictwo psychologiczne;

*Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

*Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym; uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

*Niezbędną opiekę;

*Terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

*Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcie zatrudnienia w zakładach pracy chronionej;

*Integrowanie uczestników ze środowiskiem lokalnym poprzez  współpracę  ze szkołami  i innymi placówkami  ŚDS.

Pobyt w Domu jest przyznawany na podstawie decyzji administracyjnej, Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu, w oparciu o wniosek zainteresowanej lub jej prawnego przedstawiciela. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego MOPS w Suszu pod numerem telefonu (55) 2787-995 lub bezpośrednio do placówki ŚDS (55) 2789-103,której siedziba mieści się przy ulicy Kościelnej 1 w Suszu.

Uczestnicy nie tracą żadnych świadczeń rentowych, emerytalnych bądź zasiłków z tytułu uczestniczenia w organizowanych zajęciach w ŚDS.

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką non-profit.

 

 

Środowiskowy Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu przeznaczonym dla osób, które ukończyły 18 rok życia, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawowe cele naszej działalności to:

*Podtrzymywanie i rozwijanie u osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychiczni umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania
 w najbliższej społeczności lokalnej;

*Organizacja w najbliższym środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji. Realizacja tych celów podporządkowana jest każdej dziedzinie działalności Domu, baza lokalowa, wyposażenie, organizacja pracy personelu merytorycznego a przede wszystkim metody i formy terapii adresowane do uczestników zajęć;

Cele rehabilitacyjne są realizowane w oparciu o następujące zasady:

*integralny i całościowy rozwój podopiecznego,

*jakość życia podopiecznego jest ważniejsza od spektakularnych osiągnięć wychowawczych, dydaktycznych i rehabilitacyjnych,

*każda osoba może zrobić jeszcze jeden krok do przodu,

*bazą oddziaływań rehabilitacyjnych jest poczucie własnej wartości
i tożsamości,

*chcąc efektywnie pracować z osobą niepełnosprawną trzeba ją rozumieć oraz być przez nią rozumianym.