Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

ŚDS Susz

www.sdssusz.pl



Licheń

W dniach 1-2.07.2015 podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu uczestniczyli w wycieczce do Lichenia.

Read More

Ognisko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Gdańsk

W dniach 15-16 września 2015r. uczestnicy ŚDS w Suszu wraz z kadrą i opiekunami uczestniczyli w wycieczce, której atrakcje turystyczne znajdowały się w Trójmieście.

Read More

Wizyta z Hiszpanii

W dniu 5 i 6 maja 2015r. nasz Dom odwiedziły 4 wolontariuszki z Hiszpanii

Read More

Popular Tags

Login Form

Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu

 

Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych. Jest placówką działającą w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bratian. Działalność prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530. Do ŚDS  kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika MGOPS w Suszu.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest stworzenie osobom zakwalifikowanym systemu wsparcia społecznego poprzez podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia poprzez świadczenie następujących usług:

*Trening funkcjonowania w życiu codziennym, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

*Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w Urzędach, w Instytucjach Kultury;

*Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udziałem w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

*Poradnictwo psychologiczne;

*Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

*Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym; uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

*Niezbędną opiekę;

*Terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

*Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcie zatrudnienia w zakładach pracy chronionej;

*Integrowanie uczestników ze środowiskiem lokalnym poprzez  współpracę  ze szkołami  i innymi placówkami  ŚDS.

Pobyt w Domu jest przyznawany na podstawie decyzji administracyjnej, Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu, w oparciu o wniosek zainteresowanej lub jej prawnego przedstawiciela. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu mogą zgłaszać się do pracownika socjalnego MOPS w Suszu pod numerem telefonu (55) 2787-995 lub bezpośrednio do placówki ŚDS (55) 2789-103,której siedziba mieści się przy ulicy Kościelnej 1 w Suszu.

Uczestnicy nie tracą żadnych świadczeń rentowych, emerytalnych bądź zasiłków z tytułu uczestniczenia w organizowanych zajęciach w ŚDS.

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką non-profit.